Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Cirkel gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door of namens Cirkel uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden, behoudens wijzigingen die Cirkel en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Voorzover een opdrachtgever algemene voorwaarden mocht voeren, zijn deze niet toepasselijk op de door Cirkel gedane algemeen aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door of namens Cirkel uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. Een verwijzing door een opdrachtgever naar diens eigen algemene voorwaarden wordt door Cirkel dan ook niet aanvaard, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvraag van werkzaamheden

 1. Alle door Cirkel gedane algemene aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 2. Cirkel zal pas met de uitvoering van een gegeven opdracht beginnen nadat door Cirkel de aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door Cirkel ontvangen is.
 3. Het in het tweede lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor door Cirkel telefonisch of anderszins gemaakte afspraken voor een oriënterend gesprek tussen Cirkel en de opdrachtgever en evenmin voor een oriënterend gesprek zelf. Voor een dergelijk gesprek worden door Cirkel ook geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de door Cirkel vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van loon- en /of overige kostenverhogingen worden aan opdrachtgevers in rekening gebracht, voor zover deze verhogingen niet in strijd zijn met het door de overheid gevoerde beleid.
 2. Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de door Cirkel aanvaarde opdracht behoeven de goedkeuring van alle betrokken partijen. Deze goedkeuring dient in principe schriftelijk te worden vastgelegd, behalve wanneer het gaat om minder ingrijpende afwijkingen die mondeling zijn doorgesproken met opdrachtgevers.

Artikel 4: Betaling

 1. Cirkel zal voor de verrichte werkzaamheden factureren na aanvang van de opdracht, tenzij in de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.
 2. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Zodra Cirkel een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 250,-.

Artikel 5: Verbod op verveelvoudiging en/of openbaarmaking

Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van Cirkel voortvloeiende stukken berust bij Cirkel. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cirkel en de opdrachtgever zullen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van op individuele bedrijven betrekking hebbende rapporten en overige stukken gepubliceerd of, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd mogen worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Cirkel is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door Cirkel, of andere personen die door of vanwege Cirkel te werk zijn gesteld of wier diensten door Cirkel gebruik is gemaakt, tenzij aan Cirkel ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Cirkel en de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen van vorderingen van derden.

Artikel 7: Klachten

Opdrachtgever dient klachten over Cirkel te richten aan A.P. Russchen. Zij zal daarop schriftelijk reageren.

Artikel 8: Vervanging adviseurs

Cirkel behoudt te allen tijde de vrijheid personen die zij met de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden belast, te vervangen door anderen, met dien verstande dat Cirkel de tijd benodigd voor het inwerken van de nieuwe medewerker niet in rekening kan brengen aan opdrachtgevers, tenzij deze vervanging plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en Cirkel dit verzoek honoreert (in de beoordeling van welk verzoek Cirkel volledig vrij is).

Artikel 9: Geheimhouding

Cirkel verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent een persoon of bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen, behoudens indien Cirkel op grond van wettelijke bepalingen is gehouden tot het vrijgeven van deze gegevens.

Artikel 10: Geschillen

 1. Alle geschillen, die tussen partijen (opdrachtgever en Cirkel) mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst en de verplichting(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten en verplichtingen die daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechter in Leeuwarden.
 2. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen blijven alle rapporten, modellen ontworpen systemen en gemaakte stukken eigendom van Cirkel en kan Cirkel niet verplicht worden deze rapporten, modellen ontworpen systemen en gemaakte stukken af te geven.
 3. Cirkel is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surséance van betaling is verkregen of zijn faillissement is aangevraagd.

Artikel 11: Deponering

Op alle aan deze algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

Ontdek in 5 stappen jouw intrinsieke motivatie!

Download het e-book hier!

Contact

Telefoon

058 213 86 80
06 465 359 20

E-mail

abby@cirkelloopbaan.nl

Adres

Spanjaardslaan 160, 8916 AC Leeuwarden